ALPHANAM MAGAZINE SỐ 64: VỮNG NỘI LỰC VƯỢT THÁCH THỨC

Chủ đề của Hội nghị Nhân sự Quý II/2023 diễn ra vừa qua cũng chính là thông điệp của Alphanam Magazine số tháng này. 

Ngày cuối cùng của tháng 5 là thời điểm thích hợp để Đại gia đình Alphanam lật giở Alphanam Magazine – ấn phẩm tổng kết lại các hoạt động của một tháng qua, tôn vinh những thành quả mà người Alphanam đã đạt được để sẵn sàng cho tháng cuối cùng của Quý II phía trước. 

Trên hành trình Vuợt Vũ Môn, người Alphanam cùng “Vững nội lực – Vượt thách thức”!