ALPHANAM MAGAZINE SỐ 62: ALPHANAM TỎA SÁNG

Tháng 3 – tháng cuối cùng của Quý I “Xa hơn”. Trong tháng vừa qua, đã có rất nhiều niềm vui, nhiều thành tích đến với Đại gia đình Alphanam chúng ta. Bên cạnh đó mục tiêu “Xa hơn” cũng đã và đang được hiện thực hóa bởi những người Alphanam trách nhiệm, sáng tạo và nỗ lực.