KHỐI QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NHỮNG “GẠCH ĐẦU DÒNG BIẾT NÓI”

  • Post author:
  • Post category:News

Ứng biến nhanh chóng trước những thách thức và tự thiết lập nên trạng thái ”bình thường mới” bằng những hiệu quả đạt được, Khối Quản trị Nguồn Nhân lực (Ban Nhân sự, Phòng Chất lượng Đào tạo) đã tạo nên một năm 2021 đáng nhớ!