CUỘC THI “3 NHANH: THÔNG TIN NHANH, PHỐI HỢP NHANH ĐỂ KẾT THÚC NHANH” ĐANG CHỜ NHỮNG “CHIẾN BINH” NHANH NHẤT

Tiếp nối cuộc thi “Tôi đã đi trước một bước như thế nào?”, Đại gia đình Alphanam sẽ tiếp tục được thể hiện bản lĩnh và tinh thần của những “Chiến sĩ tiên phong” thông qua cuộc thi viết “3 Nhanh”.

Ba (03) nhanh là gì?

Thông tin nhanh, Phối hợp nhanh để Kết thúc nhanh.

Bài dự thi cần có những nội dung gì?

1. Anh/ Chị hiểu Ba nhanh (Thông tin nhanh, Phối hợp nhanh, Kết thúc nhanh) là gì?

2. Trong công việc hàng ngày của Anh/ Chị, Ba nhanh được thể hiện cụ thể như thế nào?

3. Hãy nêu ra các câu chuyện/trải nghiệm ấn tượng của Anh/ Chị khi thực hiện?

Bài thi có yêu cầu gì?

  • Tối thiểu 1000 từ, tối đa 1500 từ.
  • Khuyến khích các hình thức thể hiện độc đáo, sáng tạo.
  • 100% CNBV của các bộ phận tham gia viết bài và trình bày trong bộ phận. Sau khi chấm bài, mỗi bộ phận sẽ chọn ra một (01) bài thi xuất sắc nhất của bộ phận đó và tham gia trình bày trước Ban Lãnh đạo.
  • Các cá nhân không tham gia sẽ đóng góp vào Quỹ Alphanam Green Foundation tương đương 1 ngày lương.

Cách thức tham dự là gì?

  • Các CBNV viết bài và nộp bài cho Trưởng bộ phận (có danh sách ký nộp bài), đồng thời gửi về địa chỉ email: ILoveALP@alphanam.com trước 17h00 ngày 20/03/2021.
  • Cách đặt tên file bài viết: Tên cá nhân_Tên bộ phận_IloveALP

Cuộc thi viết “3 Nhanh: Thông tin nhanh, Phối hợp nhanh để Kết thúc nhanh” đã nhận được rất nhiều những bài dự thi với quyết tâm cao và nhiệt huyết trong từng tác phẩm. Ban Tổ chức vẫn đang chờ đợi những bài dự thi tiếp theo hưởng ứng tinh thần luôn “nhanh”, luôn “Đi trước một bước” của người Alphanam!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin