CHỦ TỊCH NGUYỄN TUẤN HẢI VÀ NHỮNG THÔNG ĐIỆP VỀ “GIÁ TRỊ BẢN THÂN”

Những câu nói ý nghĩa của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải về “giá trị bản thân” của mỗi người, đã lan tỏa được cảm hứng tích cực đến toàn thể CBNV tập đoàn. Chúc Đại gia đình Alphanam luôn “sống có mục đích, làm có mục tiêu” để giá trị bản thân mỗi chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin